Сөз жасоо тиби

«Сөз жасоо тиби дегенибиз – туунду сөздөрдүн айрым- айрым топторго бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берген формалдык- семантикалык түзүлүш схемасы (формуласы)» деп жазат С. Давлетов1. Бул деген бир типте жасалган сөздөрдүн негиздери бир түркүмдө болуп, бардыгынын курандысы бир эле куранды дегендик болуп саналат. Мисалы: сынык, чирик, жарык, жабык, бузук, өсүк деген сөздөрдүн уңгулары (сын-, чири-, жары-, жап-, буз-, өс-) бир түркүмдөгү сөздөр, бардыгы этиштер, ал эми булардан бир эле куранды мүчө (-ык) жаңы сөз жаратып жатат, натыйжада бул сөздөр бир эле лексика- грамматикалык жалпылыкта турат, башкача айтканда, жасалган сөздөрдүн бардыгы зат атоочтор. Демек, бул сөздөр - бир типте жасалган сөздөр.

Дагы бир мисал келтирели: байла-, сүйлө-, сыйла-, ыйла- деген туунду сөздөр да сөз жасоонун бирдей тиби менен жасалган. Анткени, негиздери (боо, сөз, сый, ый) - зат атоочтор, бардыгында тең бир эле куранды (-ла) катышып турат, натыйжада жасалган жаңы сөздөрдүн бардыгы этиштер.

Келтирилген мисалдарды С. Давлетов жазгандай кылып схемага келтирсек, төмөндөгүдөй болот.

Биринчи мисал

этиштик негиздер + куранды -ык = атооч сөздөр

Экинчи мисал

атооч негиздер + куранды -ла = этиш сөздөр

Ошентип, сөз жасоонун тиби үчүн төмөнкүдөй жалпылыктардын болушу шарт:

  1. жасала турган сөздөрдүн негиздеринин бирдей сөз түркүмүндө турушу;
  2. негиз менен жаңыдан жасалган сөздүн ортосунда маанилик жалпылыктын болушу, башкача айтканда,  жаңы сөздүн маанисинин негиз берген маани менен байланышып турушу;
  3. жаңыдан жасалган сөздөрдөгү сөз жасоо маанисинин бирдей болушу;
  4. жаңыдан жасалган сөздөрдү алардын негиздеринен айырмалоочу грамматикалык каражаттардын (курандылардын) бирдей болушу;
  5. жаңыдан жасалган сөздөрдүн бирдей сөз түркүмүндө болушу.

Мисалы: оймо, чийме, сүзмө, түймө, сайма, кырма деген сөздөрдүн жасалышы бир типте болду, анткени, буларда жогорудагы беш шарт сакталып турат.

  • бардыгынын негиздери(ой-, чий-, сүз-, түй-, сай-,  кыр-)

бирдей сөз түркүмүндө (этиш) турат;

  • жасалган сөздөрдүн мааниси негиздердин мааниси менен байланышат: ой- оймо, чий- чийме, сүз- сүзмө, түй- түймө, сай- сайма, кыр- кырма;
  • жасалган        сөздөрдүн        сөз     жасоо      мааниси        бирдей       -

«негиздин маанисинин натыйжасы катары туюндурулган  зат» деген маани бардыгына таандык;

  • жасалган сөздөрдү алардын негиздеринен -ма курандысы, бир эле каражат айырмалап турат, башкача айтканда, бул сөздөрдүн бардыгы бир куранды менен жасалган;
  • жаңыдан жасалган сөздөр бирдей сөз түркүмүндө турат, бардыгы – зат атоочтор.

1 Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили: морфология. Фрунзе, 1980. 25-6.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter