Этиштен этишти жасоочу аз өнүмдүү курандылар

-а: бура-, кама-, кура-, сүрө-, тая- (тайа-), ура-

-ала: кубала-, тебеле-, чычала-, себеле-, ушала-

-ар: бышар-, тунар-, чегер-, чөгөр-, чыгар-

-дар: каңтар-, коңтор-, көңтөр-, кыстар-, оодар-

-жы (-ылжы): жылжы-, кубулжу-, коймолжу-, тамылжы-, чоюлжу-, чубалжы-

-ка: жайка-, ийке-, өйкө-, тирке-, чайка-, чүмкө-

-пчи (-ыпчы): кейип-кепчи-, терип-тепчи-, тердеп-тепчи-

-ра: жайра-, кыйра-, чачыра-, тантыра-

-т: жорт-, арт-, керт-, ойгот-, үйрөт-, тегерет-, түрт-, черт-, тарт-

-шта (-ышта): ойкушта-, оргушта-, чоюшта-, ыргышта-

-ык: ашык-, бышык-, канык-, көнүк-, күйүк-

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter