Өнүмсүз курандылар

-а: карта, кече, уча

-ай: жубай, көкөй, кумай, өгөй

-аке: байке (байаке), тайаке

-алак: кызалак, сагалак, сугалак, тоголок (томолок), шапалак, эселек, эбелек

-ан: атан, эрен, Жолон

-аң: бошоң, жашаң, картаң, кечең, кыраң, түзөң, эртең

-ас: белес, жонос, күнөс

-ат: канат, колот, элет

-гай: карагай, күнгөй, тескей, ыргай

-гак: капкак, кыргак, чоркок

-гый: кудагый

-дан: чыгдан, чырагдан

-ек: койонек, кыргыек

-жын: дөнөжүн, кунаажын, мегежин

-күр: түпкүр

-күч: түпкүч

-лак: тайлак

-мак: башмак, ичмек, кезмек, көлмөк, токмок

-ман: койчуман, уйчуман, шайман

-мар: ишмер, катмар, сөзмөр, шакмар

-мач: жармач, тилмеч

-са: дөңсө, жеңсе, колоңсо

-тай: жолтой (ак жолтой, кара жолтой)

-так: жеңилтек, коңултак

-ча: алча, жашылча, кызылча

-ча: кудача, моюнча

-чак: дүмүрчөк, келинчек, козучак, кулунчак, моюнчак

-чар: букачар, жээнчер, текечер, тогончор

-чын: кулакчын

-ык: ичик, капчык, көчүк, томук, учук

-ыр: дүмүр, өңүр.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter