Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу өнүмдүү курандылар

-а:   кана-,   жоло-,   түнө-,   түзө-,   сына-,   күчө-,   өөнө-, жыйна-, сана-, орно-, ата-, ойно-, жаша-, кана-, тише-, бошо-, теңе-, ото-, аша-, кына- ж.б.

-ай: азай-, көбөй, оңой-, жооной-, картай-, саргай-, улгай-, сокурай-, кеңей-, бүкүрөй-, муңай-, чоңой- ж.б.

-ар: кыскар-, агар-, көгөр-, түнөр-, жакшыр-, эскир-, карар-, тазар-, бозор-, жашар-, ичкер-, саргар-, жоонор-, жукар- ж.б.

-ла: дарыла-, тузда-, музда-, түрмөктө-, тилде-, камчыла-, сүрдө-, көөлө-, колдо-, сыйла-, жөндө-, арышта-, тазала-, жеңилде-, жылуула-, жээкте-, кыяла-, баамда-, жатта-, кадырла-, тондо-, нөшөрлө-, туманда-, жылуула-, жамбашта-, зарла-, сүрдө-, ыйла-, кулачта-, кадамда- ж.б.

-лан: тынчтан-, ардан-, намыстан-, куудулдан-, эттен-, ачуулан-, азыктан-, тамактан-, арамзалан-, убаралан-, жандан-, жинден-, арыздан-, тиштен-, ыракаттан-, эмгектен-, каардан-, ойлон-, суктан-, кекечтен-, оокаттан-, буулан-, өжөрлөн-, кубаттан-, сыймыктан- ж.б.

-лаш: акылдаш-, соодалаш-, араздаш-, жоолаш-, көмөктөш-, соттош-, коштош-, каршылаш-, беттеш-, көздөш-, тилдеш-, закондош-, макулдаш-, орусташ-, кучакташ-, достош-, шерттеш-, жаңжалдаш- ж.б.

-сыра: алсыра-, жалгызсыра-, жакынсыра-, жетимсире-, кансыра-, күлүмсүрө-, кымызсыра-, ныксыра-, өөнсүрө-, сенсире-, тузсура-, этсире-, уйкусура-, кансыра, ээнсире- ж.б.

-ык: көнүк-, кезик-, кечик-, жолук-, тушук-, бирик-, өчүк-, жатык-, жытык-, канык-, демик-, жиник-, ачык-, уук-, зарык-, отук-, тарык-, көзүк-, камык-, жабык- ж.б.

-ырка: бүшүркө-, жатырка-, жытырка-, санаарка-, сонурка-, ташырка-, жабырка-, маашырка(н)-, таңырка-, чоочурка-, ачуурка(н-), жийирке(н-), ичирке(н-) ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter