Тууранды сөздөрдөн этишти жасоочу курандылар. Өнүмдүү курандылар

-ай (-й): бажырай-, балчай-, болтой-, бөлтөй-, калдай-, колтой-, көлтөй-, кыйшай-, одурай-, жалпай-, томпой-, торсой-, тыртай-, саксай-, чалкай-, челкей-, шылкый-, чолой-, үксөй-, ырсай-, үтүрөй- ж.б.

-ый: алпый-, балкый-, балпый-, былтый-, даңкый-, диңкий-, кеңкий-, локуй-, лөкүй-, тултуй, чулчуй-, шалпый-, ыркый- ж.б.

-ылда: арсылда-, арылда-, борсулда-, бышылда-, карсылда-, күрсүлдө-, кырсылда-, кышылда-, кырчылда-, тарсылда-, тырсылда-, лакылда-, лукулда-, дуулда-, дүкүлдө-, текилде-, зуулда-, чуулда-, шуулда- ж.б.

-кыра  (-ыра):  быркыра-,  чыркыра-,  киркире-,  каркыра-, шаркыра-, баркыра-, жаркыра-, калтыра- ж.б.

 

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter