Өнүмсүз курандылар

-гыр курандысы кайсы бир аракеттин натыйжасын аныкталгычтын белгиси катары көрсөтөт: алгыр куш, өткүр жигит.

-калак (-калаң) курандысы кыймыл-аракеттин өзүн аныкталгычтын мүнөзүндөгү белги катары көрсөтөт: шашкалак (шашкалаң) киши, күйкөлөк адам.

-гак    курандысы   аныкталгычтын ошол  кыймыл-аракет менен мүнөздөлөр белгисин билдирет: соргок адам, тайгак жер.

-ым*: ажырым иш, бышырым (эт).

-гыл:  киргил  суу,  ачкыл  даам,  быткыл,  кычкыл  даам, кочкул түс.

-коол*: москоол киши, ургаал нерсе.

-ыл: батыл киши, жашыл чөп, жеңил жүк.

-чүк: үйрөнчүк бала, сүймөнчүк кызматкер.

-гач: кыйгач кесинди.

-ын*: агын суу, бүтүн жумуртка, жашырын сыр, саан уй, узун сызык, жоон жыгач.

-ар: жанар тоо, кекээр сөз.

-ка*: кыска жол, кырка тоо.

-шы: жакшы бала.

-кыс: таңкыс буюм.

-тык: жантык жер.

-шык: кыйшык көз (< кый-).

-ыз: семиз эт (< семир-), тыгыз (тыкыс).

-гай: ыңгай жер (< ың=оң), жалакай мүнөз (жалкоо).

-каак: жабышкаак чөп, илешкээк желим.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter