Сын атооч сөздөрдүн лексика-тематикалык топтору

Сын атооч сөздөр лексикалык маанилерине карай төмөндөгүдөй тематикалык топтордон турат:

  1. өңдү, түстү билдирген сөздөр: көк, ак, кызыл, сары, кара, күрөң, жээрде, тору, куба, кочкул ж.б.
  2. заттын ички, сырткы көрүнүш белгилерин билдирген сөздөр: түз, ийри, тоголок, сүйрү, бийик, узун, чоң, тар, кууш, бүкүр, жантык, кыйшык, кыңыр, чалыр, терең, калың, кең, кырдач, жапыз, жука, тайыз, жумуру, жалпак, аксак ж.б.
  3. кулк-мүнөздөгү өзгөчөлүк белгилерди билдирген сөздөр: акылдуу, акмак, жоош, тентек, сылык, сылаңкороз, көйрөң, коркок, өткүр, момун, чатак, курч, шок, эпкиндүү, асыл, жакшы, жаман, сыпайы, кырс ж.б.
  4. даам, жыт өзгөчөлүк белгилерин билдирген сөздөр: таттуу, даамдуу, ачуу, ширин, жыттуу, кыйгыл, кермек, кычкыл, коңурсук, сасык ж.б.
  5. жылуулук өзгөчөлүктөрдү билдирген сөздөр: суук, жылуу, ысык, муздак, салкын, мээлүүн, жылымык, кайнак ж.б.
  6. заттагы катуу, жумшак, салмак, көлөм сапаттарды билдирген сөздөр: катуу, борпоң, жумшак, орто, майин, семиз, арык, толук, бош, оор, жеңил ж.б.
  7. материалын, эмнеден жасалгандыгын, кайдан келип чыккандыгын, тегин заттын белгиси катары билдирген сөздөр: токойлуу, балалуу, оттуу, малдуу, бактылуу, суусуз, акылсыз, бактысыз, таштак, баткак, ылайка, айылдык, шаардык, классташ, жердеш, сырдаш, акылдаш, санаалаш, уялаш ж.б.
  8. мезгилдик, мейкиндик түшүнүктөрдү заттын белгиси катары көрсөткөн сөздөр: кышкы, түнкү, жазгы, сырткы, жазындагы, ошондогу, эртеңки,  быйылкы, былтыркы, кечки, үйдөгү, мындагы, тигиндеги, шаардагы ж.б.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter