Чакчылдардын уюшулушу

Кыргыз тилинде чакчыл сөздөрдү, жогоруда айтылгандай -ып, -а, -й, -ганы, -ганча, -гыча, -майынча мүчөлөрү уюштурат. Чакчылдарды уюуштуруучу бул мүчөлөрдү биз түзүлүшү боюнча жөнөкөй чакчыл мүчөлөр (-ып, -а, -й), татаал чакчыл мүчөлөр (-ганы, -ганча, -гыча, -майынча) деп экиге бөлөбүз. Анткени, булардын акыркыларын тарыхый жактан андан ары морфемаларга ажыратууга болот: -ганы > -ган + -ча; -ганча > -ган + -ы; -гыча > -гы + -ча; -майынча > -ма(-ба)+ -й + -ын + -ча.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter