Аз өнүмдүү курандылар

-аан: булаан, жыгааи, кыраан, сайроон, сүрөөн, талоон, чыгаан, чыкыроон ж.б.

-гак: айгак, баткак, безгек, каткак, өткөк, сайгак, соргок, тайгак, таңгак, тоскок, туткак, түргөк ж.б.

-ган: алаган, бабырган,  жараткан, капкан, көбүргөн, талкан, тууган, чагылган, чалкан ж.б.

-ды: бышты, күйдү (ич күйдү), тууду (уюм тууду), учту (учту-учту) ж.б.

-л (-ыл): жыргал, курал, куурал, мүчөл, союл, уюл, Оңол (Оңолкан) ж.б.

-лга (-ылга): демилге, жасалга, жөрөлгө, каалга, камылга, таралга, токулга, тосулга, өбөлгө, өтөлгө ж.б.

-макей: алмакей, жемекей, ичмекей, качмакей, көчмөкей, тосмокей, чалмакей ж.б.

-мал:  ачымал,  жашамал,  катымал,  көзөмөл,  отомол, өтөмөл, саамал, ташымал, жоромол ж.б.

-мыш: болмуш, жазмыш, кылмыш, тарамыш, турмуш, тушамыш, уламыш, Кыдырмыш, Тентимиш, Тилемиш, Токтомуш, Төлөмүш ж.б.

-нч  (-ныч):  булганч,  күйүнүч,  таяныч  (таянч),  сураныч (суранч), сүйүнүч (сүйүнч) ж.б.

-оо: аштоо, бүлөө, жайлоо, камоо, кароо, каттоо, отоо, өгөө, сабоо, суроо, тергөө, толгоо, шайлоо, шылтоо ж.б.

-т (-ыт): жайыт, кечит, кийит, күйүт, көчөт, курут, куут, тоют, туут, чабыт, чекит ж.б.

-уу:  бөлүү,  жазуу,   кечүү,  күйүү,   окуу,  сызуу,   сүйүү, тартуу, чакыруу ж.б.

-уучу: жазуучу, көрүүчү, окуучу, сатуучу, терүүчү ж.б.

-чак:  бөлчөк,  илинчек,  көбүрчөк,  селкинчек,  таңылчак, кемирчек, түйүнчөк, эмчек ж.б.

-чы:  жамынчы,  салынчы,  жөлөнчү,  сүйөнчү,  сүйүнчү, таянчы, төшөнчү ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter