Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү

Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү жалпы категориялык грамматикалык маанилеринин өзгөчөлүгү боюнча топторго бөлүнөт.

 1. Маани берүүчү же негизги сөз түркүмдөр. Буга зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш жана тактоочтор кирет. Булар өз алдынча лексикалык мааниге ээ болуп, сүйлөм мүчөсүнүн кызматын аткарып, кээде өз алдынча сүйлөм да боло ала турган сөздөр болуп саналат.
 2. Өзгөчө сөз түркүмдөр. Булар сырдык сөздөр менен тууранды сөздөр. Негизги да, кызматчы да сөз түркүмдөрүнө кошулбаган бул сөз түркүмдөрү кишинин ички сезимин билдирип жана ар кандай табыштарды, көрүнүштөрдү туурап айтылган сөздөр болуп эсептелет.
 3. Кызматчы сөз түркүмдөр. Булар өз алдынча лексикалык толук мааниге ээ болбойт. Сүйлөмдө сөз менен сөздү, же сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, алардын ортосундагы   ар   түрдүү  карым-катыштарды   шарттап  турат.

Башкача айтканда, лексикалык толук маанилүү сөздөрдөгү кошумча ар түрдүү грамматикалык маанилерди жаратат. Кызматчы сөз түркүмдөрү булар: байламталар, бөлүкчөлөр, жандоочтор жана кыялий-мамиле (модалдык) сөздөр.

Ошентип,            кыргыз          тилиндеги            сөз        түркүмдөрдү төмөндөгүдөй кылып бөлүштүрүп, топтоштурабыз:

IМаани берүүчү сөз түркүмдөр

 1. Зат атооч
 2. Сын атооч
 3. Сан атооч
 4. Ат атооч
 5. Этиш
 6. Тактооч

IIӨзгөчө сөз түркүмдөр

 1. Сырдык сөздөр
 2. Тууранды сөздөр

IIIКызматчы сөз түркүмдөр

 1. Байламталар
 2. Бөлүкчөлөр
 3. Жандоочтор
 4. Кыялий-мамиле (модалдык) сөздөр.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter