Аз өнүмдүү курандылар

-ак: атак, бубак, ичек, кабак, кезек, конок, курак, кумак, машак, мойнок, өзөк, сабак, тикенек, челек ж.б.

-дырык: бөлтүрүк, булдурук, кашкалдырык, кескелдирик, көзүлдүрүк, көмөлдүрүк, кыпчылдырык, моюнтурук, ооздурук, сагалдырык, тамандырык ж.б.

-кер: айлакер, айыпкер, боорукер, жароокер, жасакер, жоопкер, ишкер, кызтаткер, пахтакер, саяпкер, соодагер, талапкер, үмүткөр ж.б.

-кеч: арабакеч, араккеч, асылкеч, зыянкеч, кадыркеч, кирекеч, төөкеч ж.б.

-кор: анткор, ашкор, жемкор, кункор, күнкор, сыйкор, чайкор, араккор, дүнүйөкор ж.б.

-поз: ашпоз, илимпоз, катынпоз, кумарпоз, оюнпоз, өнөрпоз, ышкыбоз ж.б.

-стан: Башкыртстан, Казакстан, Кыргызстан, Моголстан, Ооганстан, Өзбекстан, Тажикстан, Татарстан, Түркстан ж.б.

-тай: агатай, акетай, байкетай, балатай, жеңгетай, инитай, күлчөтай ж.б.

-ча: бакча, белесче, белче, жаздыкча,  жолчо, көлчө, көрпөчө, кудача, кутуча, ээрче ж.б.

-чык: айчык, боточук, капчык, көлчүк, кылчык, менчик, оюнчук, чыбырчык ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter