Өнүмсүз курандылар

-көй курандысы аныкталгычтагы кандайдыр өнөкөт сапаттык белгини билдирет: намыскөй бала, тамашакөй киши, амалкөй адам.

-дар курандысы жалганган заттын аныкталгычта бар экендигин, ага тиешелүү болгондугун көрсөтөт: карыздар киши, кабардар адам, жарадар жоокер, кусадар жүрөк, өкүмдар улук.

-ий курандысы аныкталгычта кээ бир абстракттуу түшүнүктөрдүн бар экендигин түшүндүрөт: илимий даража, тарыхый окуя, саясий портрет, табигый көрүнүш, рухий (руханий) дүйнө, диний китеп.

-дак курандысы жалганган заттын аныкталгычта мол экендигин билдирет: таштак жол, кумдак жер, саздак токой, муздак жел.

-мер курандысы аныкталгычта кандайдыр заттын арбын экендигине байланыштуу касиетти билдерет: ишмер жигит, сөзмөр киши.

-аң курандысы аныкталгычтагы касиеттин, сапаттын салыштырмалуу төмөн, аз же кичирээк экенин билдирет: түзөң жер, жашаң чөп, кыраң жер.

-сөөк курандысы аныкталгычтагы бир нерсеге берилгендик касиетти билдирет: баласаак киши,  үйүрсөөк айгыр.

-караак курандысы аныкталгычтын бир нерсеге берилгендик касиетин көрсөтөт: оюнкараак бала.

-кел курандысы аныкталгычтын сапатында кайсы бир заттын мол экендигин билгизет: эткел жигит.

-дач курандысы аныкталгычтын тулкусундагы өзгөчөлүк касиетти билдирет: кырдач мурун.

-өм курандысы кайсы бир затты аныкталгычтын белгиси катары көрсөтөт: көркөм сөз.

-гыл курандысы менен аныкталгычтын тутумунда тигил же бул заттын бар экендиги көрсөтүлөт: киргил суу, кычкыл зат.

-тал курандысы аныкталгычтагы белгинин өтө назик экенин билдирет: сезимтал жүрөк.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter