Өнүмдүү курандылар

-ак(-ык): азык, белек, бутак, бычак, жарак, жатак, жүрөк, жыртык, калак, карек, катык, кетик, конок,  кошок, күрөк, кыйык, орок, өтөк, табак, таяк, тешик, төшөк, тузак, турак, түшүнүк, шыбак, элек ж.б.

-арман: аларман, берерман, билерман, иштерман, качарман, кетерман, көрөрман, көчөрман, күйөрман, окурман, өлөрман, сатарман, сүзөрман, тегирмен, туярман, чабарман ж.б.

-гы: ачыткы, бузуку, иритки, каргы, керги, керки, көчкү, күйдүргү, сапыргы, сасыткы, сокку, сузгу, сүргү, сыдыргы, тамызгы, тарткы, теминги, тепки, тутку, түрткү, уютку, үшкү, чалгы, чапкы, шыпыргы ж.б.

-гын: качкын, келгин, куугун, кыргын, өткүн, солгун, сүргүн, ташкын, төркүн, тургун, туткун, учкун, чалгын, чачкын, эпкин ж.б.

-гыч: атагыч, аткыч, ачкыч, баскыч, бургуч, жазгыч, жырткыч, илгич, кергич, кескич, кыргыч, отургуч, өчүргүч, семирткич, соргуч, сузгуч, сүзгүч, сызгыч, тазалагыч, таңгыч, тапкыч, тепкич, тешкич, туткуч, түпкүч, учкуч ж.б.

-к (-ык): азгырык, айкырык, айрык, ачык, бакырык, бузук, бөлүк, жарак, жарык, жатык, жашык, жекирик, жетик, жөлөк, каткырык, кетик, кошкурук, курак, күйүк, күрөк, кылык, кыштак, оюк, сурак, тарак, тешик, тилик, тирек, түкүрүк, тырмак, тытык, үзүк, үшүк, ысык ж.б.

-м (-ым): агым, алым, арым, аттам, атым, басым, билим, бөлүм, бүркүм, бүтүм, жаттам, жутум, ишеним, каттам, келишим, кесим, кийим, ойлом, оюм, өлүм, өлчөм, татым, токтом, тутум, түшүм, тилим, ууртам, уюм, чагым, чечим, чыдам ж.б.

-ма: бакма, басма, бастырма, баяндама, бөлмө, бурама, бүрмө, жазма, жайма, жапма, жарма, кабылдама, каттама, керме, кесме, колдонмо, кыйма, кырма, мүнөздөмө, оймо, оромо, сайма, созмо, сокмо, сормо, сүзмө, сызма, тапшырма, терме, тизме, тосмо, төкмө, түймө, чалма ж.б.

-мак: жандырмак, жедирмек, жыдымак, иймек, илмек, каймак, кайырмак, куймак, кысмак, оймок, өрмөк, өтмөк, сокмок, сыйыртмак, табышмак, тырмак, үймөк, чакмак, чертмек ж.б.

-н (-ын): агын, жаан, жыйын, келин, муун, саан, сайроон, сүрөөн, талоон, толкун, төгүн, түйүн, тыгын, үркүн, чийин, чыгаан, эгин ж.б.

-нды (-ынды): агынды, алкынды, жугунду, жуунду, казынды, кесинди, коронду, куранды, күрөндү, кырынды, Сатынды, суранды, сүрүндү, таштанды, тепсенди, Тиленди, Төлөндө, төлөндү, туунду, уланды, уранды, чачыранды, шиленди, тыпырынды ж.б.

-ооч: айкындооч, аныктооч, атооч, баяндооч, бышыктооч, жандооч, жөлөөч, кармооч, тактооч, тирөөч, толуктооч, аймооч, тырмооч ж.б.

-оочу: айтуучу, алуучу,  аткаруучу, атуучу, башкаруучу, баштоочу, жазуучу, жашоочу, иштөөчү, көрүүчү, окуучу, сатуучу, тазалоочу, токуучу ж.б.

-ш (-ыш): алыш, барыш, батыш, бурулуш, буруш (бөлчөк), жатыш, жүрүш, конуш, кубулуш, курулуш, күрөш, оодарыш, сайыш, согуш, сөгүш, талаш, (улак) тартыш, тигиш, уруш, чабыш, чыгыш, эңиш ж.б.

-ч (-ыч): аяныч, багыныч, булганыч, жалыныч, жийиркенич, жөлөнүч, калканч, коркунуч, кубаныч (кубанч), күйүнүч, өкүнүч (өкүнч), сагыныч, сүйөнүч (сүйөнч), сүйүнүч, таарыныч, таяныч, тынч, урунч ж.б.

-ылдак: арылдак, дарылдак, дуулдак, дүмпүлдөк, дүрүлдөк, дырылдак, карсылдак, карылдак, корулдак, кырылдак, тарсылдак, тоңкулдак, түйүлдүк, түрсүлдөк, чырылдак, шырылдак ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter