Өнүмсүз курандылар

-а: бөлө, жара, жая (жайа), жыра, кыя (кыйа)

-ага: босого, иреге, кемеге, кереге, төтөгө, улага, томого

-ака: алака, жарака

-аке: жалжаке, чалжаке, чойоке

-алак: жапалак, жаталак, көпөлөк, эбелек, шапалак

-ан: айран, бычан, жылан, калкан, чаян (чайан)

-анак: көзөнөк, көрнөк, көрөнөк, таканак, чыканак

-аса: аласа, бересе, өлөсө, тубаса

-ат: өлөт, түгөт

-ач: калач, көмөч

-аша: борошо, каяша, киреше, тийеше, чыгаша

-га: кабырга, омуртка, тепке, тутка, чыпка

-ган: чагылган, көбүргөн

-галак: кайкалак, сыйгалак, тайгалак, тоңголок

-гылык: алгылык, ичкилик, көргүлүк

-дак: быштак, куурдак, түйдөк, шырдак

-ды: каралды, эмди (кысыр эмди)

-дык: калдык, кестик, сийдик

-й: куркулдай, куурай

-лжы: аралжы

-лык: ойдук, чукулук

-мамыш: билмемиш, болмомуш, көтөрмөмүш, укмамыш, көрмөмүш

-ман: көчмөн

-манчык: сүймөнчүк

-мач: айырмач, жаңылмач, жармач, колтурмач

-мачык: кырмычык, термечик

-мжы: коромжу, курамжы, сурамжы

-мта: байламта, курамта

-мча: алымча, кошумча

-нак: көрнөк, жарнак

-нчы: жамынчы, тиленчи, төшөнчү

-оок: кармоок, тырмоок, чырмоок

-оол: бөгөөл, бөкөөл, жасоол, кароол, такоол, тогоол

-оон: талоон, сүрөөн

-пооч: айланпооч

-ты: шашты, (жарты, чакты)

-уур: кыпчуур, чукуур, чымчуур, шимүүр

-чык: жылчык, кабырчык, көбүрчүк, үйрөнчүк

-ы: соку

-ыл: жыргал, куурал

-ымта: барымта

-ымча: алымча, кошумча

-ың (): дүрбөлөң, козголоң

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter