Этиштен этишти жасоочу өнүмдүү курандылар

-гансы: ачкансы-, айткансы-, баскансы-, келгенси-, кеткенси-, көтөргөнсү-, токтогонсу-, чапкансы-, ургансы-, ыйлагансы-, жапкансы-, бүткөнсү- ж.б.

-гыла: кескиле-, койгула-, сайгыла-, созгула-, тыткыла-, туткула-, ургула-, тепкиле-, тешкиле-, түрткүлө-, үзгүлө-, чапкыла-, чойгула-, ургула- ж.б.

-ла:  кармала-,  онтоло-,  сыйпала-  (сыймала-),  сүйрөлө-, сүрөөлө-, тырмала-, чымчыла-, кымтыла- ж.б.

-лык:      буулук-,       жеттик-,        кыстык-,    создук-,       сүрдүк-, туттук-, чалдык- ж.б.

-мала:        бурмала-,     термеле-,         түртмөлө-,          тытмала-, созмоло-, чапмала-, чиймеле-, жылмала- ж.б.

-ын (-н): багын-, жалын-, жашын-, кирин-, сагын-, сүйүн-, таарын-, түшүн-, чыгын-, ызырын- ж.б.

-алан: безелен-, көмөлөн-, созолон-, сыйпалан-, тыталан-, туталан-, чебелен-, тебелен-, уйпалан- ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter