Этиш сөздөрдүн синтаксистик жол менен жасалышы

Сөз жасоонун синтаксистик жолу менен татаал этиштер жасалат да, алар дээрлик кошмок сөздөр болуп уюшулат. Бардык түгөйлөрү этиш (же этиш менен чакчыл) болуп келген татаал этиштер да (айта бер-, отура тур-, сүйлөй кой-, токтоп тур-, токтотуп кал- ж.б.); бир түгөйү атоочтордон болуп уюшулган татаал этиштер да (ашык бол-, кол кой-, көз сал-, тил ал-, добушка кой-, изине түш-, четке как-, жарпты жаз-, анттан тай-, үстүнөн чык- ж.б.); бир түгөйү тууранды сөздөрдөн болуп уюшулган татаал этиштер да (үрп эт-, солк эт-, кылт эт-, күңк де-, дыр кой-, бүк түш- ж.б.) кошмок сөздөр.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter