Келер чак жакталыштары

Мамиле, ыңгай, оң, терс формаларда келген жөнөкөй этиштердин келер чак мааниси жак мүчөлөрү аркылуу туюндурулуп, жакталышта анчалык өзгөчөлүктөргө ээ боло бербейт. Биринчи жак мүчөлөрдүн толук түрүн да, кыскарган түрүн да кабыл ала берет: айтам, айтамын; сүйлөйм, сүйлөймүн.

Экинчи жак дайыма жак мүчөлөрдүн толук түрүн кабыл алат: айтасың, айтасыз; сүйлөйсүң, сүйлөйсүз. Негизинен учур чак этиштердин жакталышынан айырмасы жок жакталат.

 

Жекелик сан

1-жак

Барам (-мын)

Барармын              Барбасмын

2-жак

Барасың

Барасыз

Барарсың               Барбассың

Барарсыз               Барбассыз

3-жак

Барат

Барар                     Барбас

 

 

Көптүк сан

1-жак

Барабыз

Барарбыз               Барбаспыз

2-жак

Барасыңар Барасыздар

Барарсыңар       Барбассыңар Барарсыздар      Барбассыздар

3-жак

Барат (-ышат)

Барар (-ышар) Барбас (-ышпас)

 

Айкын келер чактагы татаал формаларда сан, чак жана жак маанилер көмөкчү этиштерде берилет, негизги этиштер чакчыл формада болот.

 

Жекелик сан

1

Ала алам (-мын)

Барып келем (-мын)    Окуй берем (-мын)

2

Ала аласың

Ала аласыз

Барып келесиң             Окуй бересиң

Барып келесиз              Окуй бересиз

3

Ала алат

Барып келет                  Окуй берет

 

 

Көптүк сан

1

Ала алабыз

Барып келебиз             Окуй беребиз

2

Ала аласыңар

Ала аласыздар

Барып келесиңер        Окуй бересиңер

Барып келесиздер       Окуй бересиздер

3

Ала алат (-ышат)

Барып келет (-ышат)        Окуй берет (-ышат) 

 

Атооч түгөйлүү татаал этиштер да ушул үлгүдө жакталат.

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1-жак

Баш багам (-мын)

Үн салабыз

2-жак

Баш багасың

Баш багасыз

Үн саласыңар

Үн саласыздар

3-жак

Баш багат

Үн салат(-ышат)

 

Арсар келер чактагы татаал этиштердин жакталышында негизги этиш чакчыл формасында  болбойт. Бардык жактарда арсар келер чак мүчөсү (-ар) өзгөрүүсүз сакталып, этиштик сөз өзгөртүүчү көрсөткүчтөр көмөкчү (жардамчы) этишке жалганат.

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1-жак

Барар эле-м

Барар эле-к

2-жак

Барар эле-ң

Барар эле-ңиз

Барар эле-ңер

Барар эле-ңиздер

3-жак

Барар эле

Барар (-ышар) эле

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter