Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу аз өнүмдүү курандылар

-ал: жаңыл-, жогол-, жөтөл-, койул-, тирил- ж.б.

-ар: агар-, көгөр-, бозор-, кайгыр-, кыскар-, жаңыр- ж.б.

-ка: теске-, иске- ж.б.

-сы: баатырсы-, жакшысы-, кыйынсы-, семизси-, өйдөсү-, улуусу- ж.б.

-сын: мыктысын-,    баатырсын-, өйдөсүн-, теңсин-, тыңсын-, акылдуусун-, билимдүүсүн ж.б.

-шы: болукшу-,  быкшы-,    бүкшү-,  какшы-,   нымшы-, толукшу-, шаңшы-, шекши- ж.б.

-ы: байы-, тары-, жашы-, жоошу-, жоору-, курчу-, кеңи-, кети-, тыңы-, жору-, кеми-, жели-, кайы-, кары- ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter