Атооч сөздөрдөн этиш жасоочу өнүмсүз курандылар

-ан: оозан-, узан-

-ыт: жогот-, түгөт-

-бар: албыр-, жалбар-

-бы: желпи-, олбу-: олбуп-солбуп-

-лык: ардык-, соолук-

-ра: куура-, сооро-

-са: көксө-, сууса-, жаңса-, эңсе-, (акса-)

-сы: сүрсү-, (өксү-)

-сын: бойсун-, моюнсун-

-ча: курча-, (калча-)

-чый: куучуй-, тикчий-

-чыла: кедейчиле-, көпчүлө-

-чылан: акчылан-

-ша: какша-, тыңша-

-шырай: акшырай-, кемширей-

-ыр: жекир-, кечир-, куушур-

-ын: камын-

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter