Поиск по тэгу 'кыймыл атооч'

library_books Морфология кыргызского языка
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
library_books Морфология
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
play_circle_filled Отглагольное существительное
Кыймыл атоочтор ..
library_books Образование имени действия
В современном киргизском языке выделяется пять форм имени действия. Они образуются от глагольных основ при помощи специальных аффиксов: -оо, (-уу),-ыш, -мак, (-май), -гы. Отнесение слов, образованных с помощью перечисленных аффиксов, к глагольной функциональной форме, к новым словам, и тем самым понимание данных аффиксов как формообразующих, а не словообразовательных морфем, определяется следую..
library_books Кыймыл атоочтордун атоочтук белгилери
1). Кыймыл-аракет маанисин эмес атооч маанисин билдирет. Мисалы: Жетимиш- сексен уй сааш оңойбу? (М.Элебаев) Бир карашың белги берип бакыттан, бир карашың жабат күндүн түндүгүн... (К.Сабыров) 2). Зат атоочтун категориялары менен өзгөрүүгө да жөндөмдүү. Таандык болуп өзгөрөт | Жекелик сан | Көптүк сан ---|---|--- 1 | жазуум, өрмөгүм | жазуубуз, өрмөгүбүз 2 | жаз..
library_books Кыймыл атоочтордун этиштик белгилери
Кыймыл атооч сөздөрдүн тутумундагы этиштик грамматикалык каражаттар ошол этиштик лексика- грамматикалык маанилердин сакталып жүрүп олтурушун шарттайт. Мындай атооч-этиш маанилик байланыштарын тилибиздеги агглютинация кубулушунун көрүнүштөрү катары кароого болот. Ошентип, кыймыл атоочтордогу этиш сөз түркүмүнө тиешелүү белгилер деп төмөнкүлөрдү атап өтөбүз. 1). Атооч деп аталып, атооч сөз түркүмд..
library_books Отглагольное существительное
Имена действия выступают как особые отглагольные образования, сочетающие в себе признаки глагола и имени существительного. ..