Поиск по тэгу 'сан атооч'

library_books Морфология кыргызского языка
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
library_books Морфология
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
play_circle_filled Морфологический разбор
Сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзүү. ..
library_books Сан атоочтун жасалышы
Сан атооч сөздөр морфологиялык жол менен дээрлик жасалбайт. Айрым сан атоочтордун түрлөрү (иреттик, жамдама жана чамалама сандар) куранды мүчөлөр менен жасалат. Мисалы, -ынчы : биринчи, алтынчы, онунчу ж.б. -оо : бирөө, экөө, үчөө, төртөө, бешөө, алтоо, жетөө -ча : кыркча, алтымышча, жүзчө ж.б. -дай : ондой, элүүдөй, миңдей ж.б. -даган : ондогон, жүз..
library_books Дробные числительные
По своему значению совпадают с количественными, отличаясь только характером исчисления, так как выражают не целое, а часть целого. Образуются они синтаксическим способом за счет сочетания двух количественных числительных, из которых первый компонент в форме исходного падежа обозначает знаменатель, а второй -- числитель, стоящий в форме того падежа, какого требует его роль в предложении: бештен үч..
library_books Синтаксистак жол менен жасалган чамалама сандар
а). Уңгу түрүндөгү эсептик сандарга чакты, чамалуу деген сөздөрдүн кошулуп айтылышы аркылуу жасалат: он беш чакты студент, эки миң чамалуу китеп ж.б. б). Чыгыш жөндөмөсүндөгү эсептик сандар аз, ашуун, ашык, кем, көп, жакын, ашар-ашпас деген сөздөр менен айкашып келип, чамалама сандарды уюштурат: студенттер жүздөн аз, ондон ашуун бала, кырктан ашык китеп, отуздан кем мал, үчтөн көп киши..
library_books Морфологиялык жол менен жасалган чамалама сандар
а). Айрым бир курандылар аркылуу чамалама сан атоочтор жасалат. -ча курандысы эсептик сандарга жалганып, чамалама сан атоочторду уюштурат: он бешче киши, алтымышча окуучу, кыркча китеп, жүзчө тоок ж.б. -дай курандысы эсептик сандарга жалганып, чамалама сандарды уюштурат: жыйырмадай бала, отуздай дарак, элүүдөй жылкы ж.б. Бул мүчө сан атоочтун аныкталгычы болгон сан-өлчө..
library_books Приблизительные числительные
Указывают на неточное, приблизительное, предположительное количество предметов. Своеобразие этого разряда проявляется в первую очередь в его образовании, в отличие от всех других разрядов словообразование приблизительных числительных характеризуется многообразием и использованием как морфологических, так и синтаксических способов. Морфологическим способом приблизительные числительные образуются ..
library_books Разделительные числительные
В современном киргизском языке выделяютея как производная от количественных функциональная группа, образующаяся путем присоединения аффикса исходного падежа - дан . Так как разделительное значение вообще присуще исходному падежу, то, вероятно, возникновение разряда разделительных числительных следует рассматривать как переосмысление функционального использования количественных числительных в особ..
library_books Собирательные числительные
Образуются от количественных с помощыо аффикса -оо/-өө , который присоединяется к любой основе, причем числительные с конечным гласным при образовании его утрачивают. В современном киргизском языке семь собирательных числительных: бирөө, экөө, үчөө, төртөө, бешөө, алтоо, жетөө. Собирательные числительные близки по значению к количественным, но в них выражена идея концентрации единиц. От колич..
library_books Порядковые числительные
Образуются от количественных при помощи аффикса -ынчы (-инчи, -унчу, -үнчү, -нча, -нче, -нчу, -нчү): биринчи 'первый', экинчи 'второй', төртүнчү 'четвертый', элүүнчү 'пятидесятый', кыркынчы 'сороковой', алтынчы 'шестой'. Порядковые числительные указывают на положение предмета по счету в ряду однородных предметов: биринчи класс 'первый класс' (так как есть второй, третий и т. д.), ..
library_books Количественные числительные
Представляют собой названия естественного ряда чисел и включают все базовые числительные киргизского языка и производные от них составные числительные. Составные числительные образуются, начиная с названий второго десятка. Числа высшего порядка предшествуют числам низшего: он эки 'двенадцать (десять+два)', он үч ' тринадцать', жыйырма төрт ' двадцать четыре (двадцать + четыре)', отуз беш 'т..
library_books Сан атоочтун маанилик топтору
Азыркы кыргыз тилинде сан атооч сөздөр маанисине карай бири-биринен айырмаланган алты топко болүнөт: эсептик сан, иреттик сан, жамдама сан, топ сан, чамалама сан, бөлчөк сан. Булардын ар биринин маанилик жактары гана эмес өзгөрүү өзгөчөлүктөрү да, сүйлөмдө аткарган кызматтары да бирдей эмес. ..
library_books Жөнөкөй жана татаал сан атоочтор
Сан атооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Бир сөздөн (уңгудан) турган сан атоочтор жөнөкөй сан атоочтор деп аталат. Мисалы: бир, үч, он, жыйырма, отуз, кырк, элүү, жүз, миң, түмөн ж.б. Сексен, токсон деген сан атоочтор азыр тутумдарга ажырабаганы менен тарыхый жактан эки уңгунун биригишинен келип чыккан: сексен - сегиз он; токсон - тогуз он. Тува тилинде отуздан башт..
library_books Имя числительное
Имя числительное как часть речи характеризуется особой семантикой: оно обозначает отвлеченное количество или порядковый номер предмета при счете. В современном киргизском языке числительные по своим лексико-семантическим и грамматическим особенностям делятся на 6 разрядов: 1. оличественные, 2. орядковые, 3. собирательные, 4. риблизительные, 5. робные, 6. разделительные. Среди числит..